Մայրենի

Տրված բառերը և ածանցները իրար միցնելով կազմի՛ր բառեր: Օրինակ՝

Հերոս-աբար=հերոսաբար

Մանուկ-ություն=մանկություն

Մայր-իկ= Մայրիկ

Լույս-ավոր= Լուսավոր

Հյութ-ալի= Հութալի

Ոսկի-եղեն= Ոսկեղեն

Դժ-գոհ= Դժգոհ

Դժ-բախտ=Դժբախտ

Ան-խելք=Անխելք

Տուն-ային= Տնային

Դաս-արան= Դասարան

Ընկեր-ական= Ընկերական

Երկաթ-յա= Երկաթյա

Արև-ային= Արևային

Ջերմ-ություն= Չերմություն

Աստղ-իկ= Աստղիկ

Ընկեր-ություն= Ընկերություն

Ուրախ-ություն= Ուրախություն

Ուժ-եղ= Ուժեղ

Քաջ-ություն= Քաջություն

Հեղինակ-ային=Հեղինակային

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s