Մայրենի

Տրված բառերը բաժանիր բաղադրիչների

Օրինակ՝ լուսավոր-լույս+ավոր

Բարություն Բարի-ություն

Մեծամիտ Մեծ-միտ

Գլխավոր  Գլուխ-ավոր

Դասարան Դաս- արան

Գնդասեղ  գնդ-ասեղ

Մարդակեր Մարդ-կեր

Վարդագույն Վարդ-գույն

Զարթուցիչ  Զարդ-ցիչ

Հեռախոս  Հերու-խոս

Դասագիրք Դաս-գիրք

Շնաձուկ  Շուն-ձուկ

Քեռակին Քերի-կին

Թոնրատուն  Թոնիր-տուն

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s