Ուսումնառության պայմանագրի լուծում

 

Սովորողի անուն-ազգանուն    Ալիս Ապու Սամրա Ժապպուր

 

Ո՞ր դասարանում է սովորում   ­­­5

 

Ո՞ր դասարանից է սովորում կրթահամալիրում  5․2

 

Եթե տեղափոխվել է այլ դպրոցից, նշել, թե որ դպրոցից է

տեղափոխվել___Լիբանան__

Ո՞ր դպրոց (ուսումնական հաստատություն) է տեղափոխվում ­­­­­­­­­­­­­_________________________

 

Ո՞վ է նախաձեռնում պայմանագրի լուծումը ____ծնողքը

 

Պայմանագրի լուծման պատճառը ___Լիբանան պիտի մեկնինգ

 

Պայմանագրի ո՞ր կետերն եք համարում խախտված

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Սովորողի բնակության հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, ծնողների հեռախոսահամարները ____Յովսեբ Էմին 7Ա  – talineyagjabbour@gmail.com- Թալին Եաղճեան 041177113

 

Սովորողի ծնող (անուն-ազգանուն)՝            թալին եաղճեան                                                                                                                       
Ստորագրությունը

Արևմտյան դպրոցի ղեկավար՝                                                                             __________________________
Ստորագրությունը

 

 

«______ ________________» 2020 թիվ

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Մայրենի

Լրացրո՛ւ աղյուսակը:

Խաղում եմ Խաղալու եմ Խաղացել եմ
Խաղում ես Խաղալու ես Խաղացել ես
Խաղում է

Խաղում ենք

Խաղալու է

Խաղալու ենք

Խաղացել է

Խաղացել ենք

Խաղում եք Խաղալու եք Խաղացել եք
Խաղում են Խաղուլու են Խաղացել են
Մոռացել էի կմոռանամ Մառանալու եմ
Մոռացել էիր կմոռանաս Մոռանալու ես
Մոռացել էր կմոռանա Մոռանալու է
Մոռացել էինք կմոռանանք Մոռանալու ենք
Մոռացել էիք կմոռանաք Մոռանալու էք
Մոռացել էին կմոռանան Մոռանալու են

 

Այս բառերով նոր բառեր կազմիր

Տուն, դաս, մարդ, շուն, լույս, բույս

Տնային- դասարան –մարդկային – լուսաւոր – բուսակեր

Մայրենի

Սյունյակներում առանձնացրո՛ւ անձ և առարկա ցույց տվող բառերը:

Խոսք, վազք, մայրիկ, վավորդ, պարուհի, պատություն, զրույց, ուսւոցիչ, եղբայր, գիրք, տղա, հայուհի, պահարան, դատավոր, կոշկակար, փշուր, արքա, նկար, թագուհի, մարզիկ, ստեղծագործություն, լողորդ, ոստիկան, շինություն, կառույց, մորաքույր, կտրվածք, վարսահարդար, բուժքույր, կես, չափ, նախարար, ջերմ, ութակահար, սառույց, գյուղացի, ցուրտ, վաճառական, ծիծաղ, ծաղրածու, ուրախ, հայրիկ:

Առարակա ցույց տվող բառեր, ի՞նչ, ինչե՞ր Անձ ցույց տվող բառեր, ո՞վ, ովքե՞ր
Խոսք-պատմություն-զրույց-գիրգ Մայրիկ պարուհի-ուսուցիչ-եղբայր-
Վազք-պահարան-փշուր-նկար-կառույց Վարարոդ-տղա-հայուհի-արգա-
Ստեղծագործություն-շինություն-ցուրտ Թագուհի-մարզիկ-լողորդ-ոստիկան
Կարույց-կես-ջերմ-սառույց-ցուրտ- Մորաքույր-վարսահարդար-բուժքույր
Ծիծաղ-ուրախ-              ց Նախարար-ջութակահար-գյուղացի
  Վաճառական-ծաղրածու-հայրիկ
   
   
   
   

 

Մայրենի

Տրված բառերը բաժանիր բաղադրիչների

Օրինակ՝ լուսավոր-լույս+ավոր

Բարություն Բարի-ություն

Մեծամիտ Մեծ-միտ

Գլխավոր  Գլուխ-ավոր

Դասարան Դաս- արան

Գնդասեղ  գնդ-ասեղ

Մարդակեր Մարդ-կեր

Վարդագույն Վարդ-գույն

Զարթուցիչ  Զարդ-ցիչ

Հեռախոս  Հերու-խոս

Դասագիրք Դաս-գիրք

Շնաձուկ  Շուն-ձուկ

Քեռակին Քերի-կին

Թոնրատուն  Թոնիր-տուն

 

 

Մայրենի

Նախադասությանները դարձրու անցյալ ժամանակով

Հետևելով օրինակին:

Օրինակ՝

Մարդը քայլում է փողոցում:

Մարդը քայլում էր ողոցում:

Ես գիրք եմ կարդում  այգում: Ես գիրք էյի կարդում այգում։

Դու սկսում ես այդ վեճը: Դու սկսում էյիր այդ վեճը։

Գետակը կարկաչում է: Գետակը կարկաչում էր։

Դրսում մարդիկ մրսում են: Դրսում մարդիկը մրսում էյին։

Աղմկող ամբոխը ցրվում է դանդաղ: Աղմկոտ ամբոխը ցրվում էր դանդաղ։

Նրանք մոռանում են քեզ հիշեցնել: Նրարգ մոռանում էյին քեզ հիշեցնել։

Ավտոմեքենան վարում է իմ հայրիկը: Ավտոմեքենան վարում էր իմ հայրիկը։

 

Տրված բառերին ավելացրո՛ւ ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր (ո՞վ հարցին պատասխանող բառեր չավելացնեք):

 Օրինակ՝ բարի, բարի ժպիտ

Դուրեկան, լուսավոր, հանգիստ, ավելորդ, քարացած, լեղի, մազոտ,

Լուսավոր սենյակ – Երկար հանգիստ – ավելորդ խոսք – գարացած հաց – լեղի սուրճ

Մազոտ աղջիկ

 

Մայրենի

Փագծերում տրված հարցերը փոխարինի՛ր պատասխաններով:

(Ինչպիսի՞) ծաղիկներ էին աճել այգում: Գունավոր

(Ո՞ւմ) ընկերն է (ինչպե՞ս) մրցում:Մարալի ընկերն է աշխուժ է մրցում։

Մենք (ի՞նչ) էինք անում բակում: խաղեր

(Ո՞վքեր) արագ հեռացան (որտեղի՞ց): Աշակերտներ արագ հեռացան անտարում։

(Ինչպիսի՞) նկարներ էր նկարել Լիլիթը: Գեղեցիկ

Ես (ի՞նչ) խոստացա անել: Կարկանդակ

 

Բառերը, մասնիկները միցնելով իրար՝ կազմի՛ր նոր բառեր:

Քար-ա-շեն                    քարաշեն

Բազում-երանգ             բազմերանգ

Հնար-ա-գետ                 հնարագետ

Ան-վախ                         անվախ

Ան-միտ                          անմիտ

Բարձր-հարկ                բարձրահարկ

Սառն-որակ                  սառնոչակ

Ան-գին                           անգին

Քաղցր-համ                  քաղցրահամ

Յուրաքնչյուր դերանվան դիմաց գրի՛ր համապատասխան գորխողություն ցույց տվող բառեր:

Օրինակ՝

Ես –մտածում եմ                                                            ժ մենք-մտածում ենք

Մենք-վազում ենգ      մենք- խաղում ենգ                   դուք- կարդում եգ

Նա-վիճում է               ես- լողում եմ                             նրանք երգում են

 

Դու-հազում ես                   նրանք- հազում են           ես-հազում եմ

Նա- մագլցում է                  մենք- մագլցում ենգ         դու-մագլցում ես

Նրանք – ուտում են            դուք- ուտում եգ                նա-ուտում է

 

Մայրենի

Լրացրո՛ւ աղյուսակը:

Երգում եմ Երգում ես Երգում է
Երգում ենք Երգում եք Երգում են
Խոսում եմ Խոսում ես Խոսում է
     
Խոսում ենք Խոսում եք Խոսում են
Ուրախանում եմ Ուրախանում ես Ուչախանում է
Ուրախանում ենք Ուրախանում եք Ուրախանում են
Պարում եմ Պարում ես Պարում է
Պարում  ենք Պարում եք Պարում են
Նկարում եմ Նկարում ես Նկարում է
Նկարում ենք Նկարում եք Նկարում են

 

Գրի՛ր բառեր որոնք վերջանում են հետևյալ մասնիկներով՝

-ություն- Ուրախություն ,  երչանկություն, համբերություն

-արան- պահարան, վարարան, երիտասարդական

-եղեն- բանչարեղեն, ուտեստեղեն, հագուստեղեն

-իկ- երջանիկ, մարզիկ, մայրիկ

-ական- երիտասարդական, մայրական, հայրական

Մայրենի

Սյունյակներում առանձնացրո՛ւ առարկա և գործողություն ցույց տվող բառերը:

Խոսք, վազք, խոսել, վազել, զրույցել, պատություն, զրույց, զրուցել, խոսել, գիրք, վազել, գրել, պահարան, պահել, կոտրել, փշուր, փշրել, նկար, նկարել, պատմել, ստեղծագործություն, ստեղծագործել, կառուցել, շինություն, կառույց, շինել, կտրվածք, կտրել, չափել, կես, չափ, կիսել, ջերմ, ջերմացնել, սառույց, սառել, ցուրտ, ցրտել, ծիծաղ, ծիծաղել, ուրախ, ուրախանալ:

Առարակա ցույց տվող բառեր, ի՞նչ, ինչե՞ր Գործողություն ցույց տվող բառեր, ի՞նչ անել
Խոսք ստեղծագործություն շինություն Վազել  նկարել պատմել
Վազք կառույց կտրվածք կես չափ Խոսել կառուցել շինել կտրել չափել
Պատություն ջերմ սառույց ցուրտ Զրուցել կիսել  ջերմացնել
Զրույց   ուրախ ծիծաղ Խոսել  սառել ցրտել ծիծաղել
գիրք Վազրլ  ուրախանալ
պահարան գրել
Փշուր  նկար պահել
  կետրել
   
   

 

 

Մայրենի

Տրված բառերը և ածանցները իրար միցնելով կազմի՛ր բառեր: Օրինակ՝

Հերոս-աբար=հերոսաբար

Մանուկ-ություն=մանկություն

Մայր-իկ= Մայրիկ

Լույս-ավոր= Լուսավոր

Հյութ-ալի= Հութալի

Ոսկի-եղեն= Ոսկեղեն

Դժ-գոհ= Դժգոհ

Դժ-բախտ=Դժբախտ

Ան-խելք=Անխելք

Տուն-ային= Տնային

Դաս-արան= Դասարան

Ընկեր-ական= Ընկերական

Երկաթ-յա= Երկաթյա

Արև-ային= Արևային

Ջերմ-ություն= Չերմություն

Աստղ-իկ= Աստղիկ

Ընկեր-ություն= Ընկերություն

Ուրախ-ություն= Ուրախություն

Ուժ-եղ= Ուժեղ

Քաջ-ություն= Քաջություն

Հեղինակ-ային=Հեղինակային

 

Մայրենի

Նախադասության մեջ բոլոր բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի՝ հետևելով օրինակին:

Օրինակ՝

Ծառը օրորվում էր քամուց:

Ծառերը օրորվում էին քամուց:

Ընկերը օգնեց շուտ վերջացնել աշխատանքը: Ընկերները օգնեցին շուտ վերչացնելու աշխատանքը։

Արագիլը նորոգում էր բույնը: Արագիլներ նորոգում էին բույները։

Ձիավորը անցավ սար ու ձորով: Ձիավորները ամցնում էին սար ու ձորով։

Կարմիր վարդը դաշտում է ծաղկում: Կարմիր վարդերը դաշտերում են ծաղկում։

Ինչքա՜ն շատ ծաղիկ կա դաշտում: Ինչքան շատ ծաղիկներ կան դաշտերում։

Նա կանգնած էր բարձրահարկ շենքի դիմաց: Անոնք կանգնած էին բարձրահասակ շենքերի դիմաց։

Ես գիրք էի կարդում  այգում: Մենք գիրգեր էինք կարդում այգում։

Դու սկսեցիր այդ վեճը: Անոնք սկսեցին այդ վեճը։

Գետակը կարկաչում էր:Գետակները կարկաչում քին։

 

Տրված բառերին ավելացրո՛ւ ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառեր:

 Օրինակ՝ Ջուր-սառը, զովացնող, քաղցրահամ

Ընկեր, լեռ, բարեկամ, մարդիկ, աշխարհ, զրույց, կռիվ:

Ընկեր- մտերիմ,անկեղծ,հավատարիմ,

Լեր- բարցր, ժայրոտ,

Մարդիկ – անխելք, հարուստ, նախանց

Աշխարհ- կլօր, աղտոտ,

Զրույց- երկար, լուրջ, ուրախ

Կրիվ- դատարկ, անվերչ,

Բարեկամ- ուրախ, մտերիմ, չար