Kittens

The story is about Cookie,Pudding and Candy lost there stuff.

The Kittens complained to there parents about the thief.

The parents discovered that some of there things are lost to.

So the whole family decided to prepare a trap for the thief.

Մայրենի

Լրացրեք աղյուսակը՝ ըստ օրինակի՝ օգտագործելով լողալ, մրսել, քնել, գրել, ճաշել բայերը:

Ես Լողալու եմ Մրսելու եմ Քնելու եմ Գրելու եմ Ճաշելու եմ
Դու Լողալու ես Մրսելու  ես Քնելու ես Գրելու ես Ճաշելու ես
Նա Լողալու է Մրսելու  է Քնելու է Գրելու է Ճաշելու է
Մենք Լողալու ենք Մրսելու  ենք Քնելու ենք Գրելու ենք Ճաշելու ենք
Դուք Լողալու  եք Մրսելու  եք Քնելու եք Գրելու եք Ճաշելու եք
Նրանք Լողալու    են Մրսելու  են Քնելու են Գրելու են Ճաշելու են

 

Լրացրեք աղյուսակը՝ ավելացնելով ինչիպի հարցին պատասխանող բառեր:

Մեքենա մեծ
Սենյակ կապույտ
Տղա անուշիկ
Շուն փոքր
Շենք երկար
Արև լուսաոր
Ձմեռ ձուրտ
Ձեռքեր պզտիկ